Z-GLA(OTBU)2-OH 原料药及中间体

英文名称: Z-Gla(OtBu)2-OH

别名: N-alpha-(Benzyloxycabonyl)-gamma-carboxy-L-glutamic-acid-gamma-di-t-butylester;N-ALPHA-(BENZYLOXYCARBONYL)--CARBOXY-L-GLUTAMIC-ACID--DI-T-BUTYL ESTER;Z-g-carboxy-Glu(OtBu)2-OH;Z-γ-carboxy-γ-(di-tert-butyl ester)-L-glutamic acid;Z-γ-carboxy-L-Glu(OtBu)2-OH;Z-γ-carboxy-γ-(di-tert-butyl ester)-L-glutamic acid99%;N-ALPHA-(BENZYLOXYCARBONYL)-GAMMA-CARBOXY-L-GLUTAMIC-ACID-GAMMA-DI-T-BUTYL ESTER;N-ALPHA-(BENZYLOXYCARBONYL)-GAMMA-CARBOXY-L-GLUTAMIC-ACID-GAMMA-DI-TERT-BUTYL ESTER

CAS: 60686-50-2

分子式: C22H31NO8

产品用途: amino acids

供应商:康洲智通平台官方店 自营
国家/地区: 中国·重庆
产品名称: Z-GLA(OTBU)2-OH
联系电话: 13648375795
更新时间: 2020-05-26 09:39:45
供应商:IRIS
国家/地区: 德国
产品名称: Z-GLA(OTBU)2-OH
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-19 13:58:42
供应商:Alabiotech,Inc.
国家/地区: 美国
产品名称: Z-GLA(OTBU)2-OH
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-15 15:23:07
TOP
填写需求 上传产品
填写需求

没有找到你想要的商品?

请告诉我们您需要的商品,我们会根据您的需求去匹配相应的供应来源,并及时地电话联系您。

您还没登录

请先登录或注册再进行此操作!

在线询价

需要询问商品的价格?

请告诉我们您的联系方式,我们会发送您的询价信息到供应商的邮箱中